Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Yem advies

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Yem advies.
1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende overeenkomsten en bedingen zijn slechts rechtsgeldig, indien zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Yem advies zijn aanvaard.
1.3 Opdrachtgever verklaart zich bij het verlenen van een opdracht akkoord met deze voorwaarden.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Yem advies en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.6 Indien Yem advies niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Yem advies in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbod/offertes

2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Yem advies bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Yem advies als juist worden aangemerkt.
2.2 Yem advies kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Yem advies daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Yem advies anders aangeeft.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Yem advies niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal 14 dagen van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen 14 dagen nadat hij de optie heeft genomen per e-mail aan Yem advies te laten weten. 
2.6 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Yem advies begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Yem advies pas nadat deze schriftelijk door Yem advies zijn bevestigd.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle door Yem advies vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.2 Yem advies is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Inschakeling van derden

4.1 Yem advies heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.2 Indien Yem advies derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van Opdrachtgever. Met in acht houding van de Algemene verordening Gegevensbescherming.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Yem advies derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Yem advies dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.2 Yem advies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, daar het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
5.3 De opdrachtgever is zich bewust dat Yem advies geen financieel advies geeft. Het advies kan ook nooit zo uitgelegd worden.
5.4 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.5 Indien door Yem advies of door Yem advies ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening. 
5.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Yem advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Yem advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Yem advies zijn verstrekt, heeft Yem advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Yem advies ter beschikking heeft gesteld. 
5.6 Yem advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Yem advies is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
5.7 Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke algemene voorwaarden, worden eerst van kracht nadat zij schriftelijk tussen Yem advies en Opdrachtgever zijn overeengekomen. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de wijzigingen op een andere wijze dan in dit lid bedoeld tot stand zijn gekomen. 
5.8 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst gevolgen heeft voor de financiën, de planning en/of de kwaliteit, zal Yem advies de opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Yem advies daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding betekent. 
5.9 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Yem advies op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 
5.10 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Yem advies een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1 Yem advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Yem advies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Yem advies kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
6.2 Voorts is Yem advies bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Yem advies kan worden gevergd. 
6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Yem advies op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Yem advies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
6.4 Indien Yem advies tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
6.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Yem advies gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 
6.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Yem advies gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
6.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Yem advies, zal Yem advies in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. 
6.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Yem advies vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Yem advies op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 
6.9 Bij het annuleren van een opdracht door opdrachtgever worden minimaal de kosten van de tot dan gemaakte uren in rekening gebracht, behoudens voor zover in artikel 10 van deze voorwaarden anders is bepaald. 
6.10 Indien Yem advies niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. 
6.11 Yem advies heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen. 
6.12 Is Yem advies toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Yem advies zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Yem advies zal daarvoor geen kosten in rekening brengen. 

Artikel 7. Overmacht

7.1 Yem advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Yem advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Yem advies niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Yem advies of van derden, ziekte van de medewerker van Yem advies, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijving” daaronder begrepen. Yem advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Yem advies haar verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Yem advies kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.4 Voor zover Yem advies ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Yem advies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
7.5 In geval van overmacht zal Yem advies zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien Yem advies aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
8.2 Yem advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Yem advies is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.3 Indien Yem advies aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Yem advies beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.4 Yem advies is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen. 
8.5 Yem advies sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Yem advies bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. 
8.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Yem advies of haar leidinggevende ondergeschikten. 

Artikel 9. Vrijwaring

9.1 Yem advies zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Yem advies jegens Opdrachtgever is.
9.2 Opdrachtgever vrijwaart Yem advies tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Yem advies bedingen.
9.3 Opdrachtgever vrijwaart Yem advies volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Yem advies door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.
9.4 Indien Yem advies door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Yem advies zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Yem advies, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Yem advies en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 10. Annulering

10.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Yem advies anders is overeengekomen.
10.2 Annulering per e-mail bevestigde begeleidings- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding (te noemen: yem-sessie of yem-werkdag): Opdrachtgever is bij annulering van een Yem-sessie of Yem-werkdag de volgende kosten verschuldigd:
Bij definitieve annulering van een sessie of dag
a. binnen 3 werkdagen voor aanvang, 100 % van het offertebedrag.
b. binnen 5 werkdagen voor aanvang, 50 % van het offertebedrag.
c. binnen 2 weken voor aanvang, 25 % van het offertebedrag.
d. eerder dan 2 weken voor aanvang, geen kosten. 
Het criteria hierbij is dat Yem advies geen andere opdrachten heeft kunnen aannemen op deze datum. 
10.3 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Yem advies ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemail. 
10.4 In geval van een enkele yem-sessie of yem-werkdag, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang kosteloos de afspraak te verzetten en een nieuwe afspraak te maken. Indien de afspraak binnen 3 werkdagen voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.
10.5 Annulering geheel traject met meerdere yem-sessies of Yem-werkdagen. Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen yem-sessies of yem-werkdagen betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever vóór aanvang van het traject de hiervoor in art.10.3 opgenomen annuleringsvoorwaarden. Artikel 10.2 is niet van kracht bij annulering van een geheel traject. Minimaal de kosten van de tot dan gemaakte uren worden in rekening gebracht, inclusief de uren gemaakt in de offertevorming. 
10.6 Tussentijdse annulering van een traject is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Yem advies aanleiding is om anderszins over een te komen.

Artikel 11. Betaling

11.1 Opdrachtgever dient de facturen van Yem advies binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Yem advies is gerechtigd om periodiek te factureren.
11.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
11.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Yem advies verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
11.4 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Yem advies zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.
11.5 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Yem advies gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Yem advies om schadevergoeding te vorderen. 
11.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7- 2012), incassokosten aan Yem advies verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,-. 
11.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd. 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Yem advies verboden om de door Yem advies verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Yem advies.

Artikel 13. Geheimhouding en Privacy

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 De persoonlijke gegevens die Yem advies via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Yem advies houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Het Nederlandse recht is ten alle tijden van toepassing op een samenwerking / overeenkomst / aanbieding / offerte met Yem Advies.
14.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met Yem advies zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Yem advies, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Yem advies het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Blijf op de hoogte en schrijf je voor de nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de Privacyverklaring
Ik ga akkoord met de Privacyverklaring
Copyright © 2020 Yem advies. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians